RODO

Informacja dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  [dalej: RODO] informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

A&G Gawryś Sp.J

54-002 Wrocław, ul. Trzmielowicka 7/9

REGON: 022442689, NIP: 8943054367

  1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  i  Art. 9 ust. 2 lit. h RODO. co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcom oprogramowania, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych);
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  4. Ma Pani/Pan   prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informuję, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji  świadczenia usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia  w/w świadczeń.
  4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.